2014, ഏപ്രിൽ 23, ബുധനാഴ്‌ച

ഗാന്ധിജിയും ക്രിസ്ത്യന്‍ മിഷനറിമാരും PDF

പ്രഭാഷണങ്ങളിലും, യങ്ങ് ഇന്ത്യയിലേയും ഹരിജനിലേയും ലേഖനങ്ങളിലും, സമ്പൂര്‍ണ്ണകൃതികളിലും സമാഹരിച്ചിട്ടുള്ള ഗാന്ധിജിയുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍  ഈ പുസ്തകത്തില്‍ ക്രോഡീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.മിഷനറി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചു മാത്രമുള്ള 'ക്രിസ്ത്യന്‍ മിഷന്‍സ്' എന്ന ഗാന്ധിജിയുടെ പുസ്തകത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണികളും ഇതില്‍ ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്.

ഗാന്ധിജിയും ക്രിസ്ത്യന്‍ മിഷനറിമാരും PDF ഡൌണ്‍ലോഡ്


0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ